Deklaracja dostępności

Szkolne Schronisko Młodzieżowe zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony WWW.

Data publikacji strony internetowej: 2003-12-03. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-10-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 2. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
 3. mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-07

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
ul. Józefa Sowińskiego 5
85-083 Bydgoszcz
tel.: 523227570
e-mail: ssm@edu.bydgoszcz.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Lemański, t.lemanski@ssm.bydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 566 95 84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkolne Schronisko Młodzieżowe mieści się przy ul. Józefa Sowińskiego 5 w Bydgoszczy.

Do budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego prowadzi jedno wejście główne, znajdujące się od strony ul. Sowińskiego – przy skrzyżowaniu z ulicą Jana III Sobieskiego. Jest ono dostępne dla gości i innych osób zainteresowanych w godzinach funkcjonowania placówki. Dodatkowo budynek posiada drugie wejście od ulicy Sowińskiego (przy skrzyżowaniu z ulicą Aleksandra Fredry), z którego korzysta Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w godzinach urzędowania oraz dwa wejścia/wyjścia ewakuacyjne od strony boiska, z których korzystają pracownicy SSM w uzasadnionych przypadkach.

W budynku na każdym poziomie (piwnica, parter i 2 piętra) znajduje się korytarz. Na jego początku znajduje się klatka schodowa. Korytarze, schody znajdujące się w budynku nie są dostępne dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. SSM nie posiada windy.

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. SSM nie posiada pochylni, platformy, nie stosuje informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.

Na terenie obiektu nie ma parkingu z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu budynku są wyznaczone miejsca parkingowe płatne, w tym 1 wydzielone dla osób niepełnosprawnych.

Do SSM może wejść osoba z psem asystującym.

W SSM nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.