Klauzula informacyjna

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Bydgoszczy (SSM) jest Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bydgoszczy.

 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pani/a praw może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Panią Beatą Michalską, email: iod@um.bydgoszcz.pl.

 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SSM w Bydgoszczy wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 

b) realizacji zadań statutowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bydgoszczy, w tym przede wszystkim w celu obsługi rezerwacji i realizacji usługi noclegowej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. Podanie danych niezbędnych do realizacji usługi w SSM jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową realizacji usługi.

 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z SSM przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest SSM, reprezentowane przez Dyrektora SSM.

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

9. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

 

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w SSM, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

13. Pani/Pana dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani do państwa trzeciego.

 

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 

 

 - Beata Michalska, email: iod@um.bydgoszcz.pl